Statut

STATUT

FUNDACJA Święty Uśmiechnięty

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą „Święty Uśmiechnięty”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez:

- Karola Habrzyk

- Tadeusza Habrzyk

 zwanych dalej „Fundatorami”, aktem  notarialnym  sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Zatorze, przy ulicy Oświęcimskiej 2, przed notariuszem Marią Mędrala-Budka, dnia 16.10.2014 r.

 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wadowice.

 • 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

 • 5

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 • 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Sportu i Turystyki, zwany dalej ministrem właściwym.

 • 7

Fundacja może otwierać filie, przedstawicielstwa, oddziały, zakłady a także przystępować do spółek i fundacji na terenie swojego działania.


 • 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 • 9

 1. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 • 10

 1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 3. Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
 4. Fundacja współdziała dla realizacji swych celów z organami władzy
  i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami państwowymi, społecznymi i prywatnymi, innymi osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY FUNDACJI


 • 11

 1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w dziedzinie: sportu, rekreacji, edukacji i duchowości, w wierze katolickiej w szczególności
  w kontekście nauczania świętych – Jana Pawła II, Ojca Pio i Jana Bosko.
 2. Fundacja realizując cel główny działa w następujących obszarach:
 3. wspierania i upowszechniania sportu, turystyki i krajoznawstwa;
 4. działania na rzecz kultu religijnego;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 9. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 13. kultury;
 14. pomocy społecznej;
 15. ekologia;

 • 12

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją kultury fizycznej;
 2. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
 3. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;
 4. utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej;
 5. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz działaczy kultury fizycznej, poprzez organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów;
 6. działalność w zakresie wspierania, edukacji, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych, min: finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców;
 7. udzielanie pomocy sportowcom którzy: ulegli wypadkom losowym, na skutek uprawiania sportu doznali kontuzji oraz wspieranie ich w powrocie do czynnego uprawiania sportu;
 8. kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu
  o wartości niesione przez kulturę fizyczną i katolicyzm;
 9. współpracy w dziedzinie kultury fizycznej z zagranicą;
 10. świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej zwrotnej
  i bezzwrotnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów i działań Fundacji;
 11. pozyskiwanie środków pieniężnych z różnych źródeł i rozdzielanie funduszy otrzymywanych przez Fundację,
 12. tworzenie i prowadzenie portali internetowych o tematyce kultury fizycznej, rozwoju i samodoskonalenia;
 13. Organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży;
 14. promowanie różnych dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania;
 15. popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
 16. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną;
 17. podejmowanie inwestycji związanych z turystyką, sportem i kultem religijnym;
 18. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej
  i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego

wypoczynku i zdrowego trybu życia;

 1. Utworzenie i prowadzenie szkoły niepublicznej na zasadach publicznej;
  20. Wspieranie instytucji, stowarzyszeń, wspólnot w ramach rozwoju Kultu religijnego;
  21. Działania wspierające patriotyzm;
 2. Organizacja koncertów i innych wydarzeń kulturalnych;
 3. Organizacja pomocy społecznej.
 4. Prowadzenie warsztatów, zajęć świetlicowych, wykładów.

 • 13

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać finansowo i rzeczowo działalność innych podmiotów, osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

udzielanie pomocy i wspieranie klubów i organizacji sportowych oraz trenerów;

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

 • 14

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 000,00 (dwóch tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku działania Fundacji.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem a realizacja jej celów finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez fundację na zasadach przewidzianych w statucie.
 3. Fundacja może tworzyć inne fundusze, w tym rezerwowy i celowe, m.in. takie jak stypendialny, na nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów organizowanych konkursów, prac badawczo-rozwojowych, wydawniczy.
 • 15

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. dotacji i subwencji osób prawnych;
 2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
 3. darów rzeczowych;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej;
 5. dochodów z majątku Fundacji;
 6. dochodów z nawiązek;
 7. sponsoringu;
 8. pożyczek;
 9. dywidendy i zysków z posiadanych obligacji, akcji i udziałów oraz odsetek od lokat bankowych i innych operacji finansowych.
 10. z działalności gospodarczej;
 11. z działalności odpłatnej takiej jak:
 12. a) koncerty,
 13. b) wyjazdy sportowo-rekreacyjne,
 14. c) obozy, półkolonie, kolonie, spływy,
 15. d) zawody sportowe i rekreacyjne

z tym że otrzymane wpłaty od uczestników musza zostać wykorzystane wyłącznie na realizację danego zadania na które wpłacono pieniądze.

 

 

 

 

 • 16

 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wyznaczonych celów zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej oraz na odtwarzanie i powiększanie jej majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja może uczestniczyć w spółkach poprzez wniesienie do danej spółki wkładu pieniężnego lub nie pieniężnego, w formie określonej pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 3. Fundacja może podejmować zobowiązania do wysokości majątku Fundacji.
 4. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
 5. Wszystkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych, w tym koszty związane z utrzymaniem Fundacji.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 7. Fundacja może podejmować działalność gospodarczą w dowolnej dziedzinie ustalonej przez fundatorów lub Zarząd Fundacji.
 8. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 9. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 17

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

 • 18

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Komisja Rewizyjna Fundacji, zwana dalej Komisją Rewizyjną.

ZARZĄD

 • 19
 1. W skład Zarządu wchodzą przynajmniej dwie osoby, które są powoływane na następujące funkcje:
 2. a) Prezesa Zarządu,

oraz przynajmniej jedna z:

 1. b) Wiceprezesa Zarządu,
 2. c) Sekretarza Zarządu,
 3. d) Członka Zarządu.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji jest powołany przez Fundatorów.
 6. Fundatorzy mają prawo powoływania nowych i odwoływania Członków Zarządu w każdym czasie. Decyzję podejmują jednogłośnie.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 8. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu,
 9. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 10. śmierci Członka Zarządu.
 11. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 • 20
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
 9. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 10. wykonywanie innych funkcji zleconych przez Fundatorów,
 11. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 12. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
 13. występowanie z wnioskiem do Fundatorów w sprawie połączenia z inną Fundacją,
 14. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji,

ł. powołuje i znosi Biuro Fundacji oraz ustala regulamin Biura Fundacji,

 1. ustalanie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych
  w Fundacji,
 2. inne czynności ważne dla realizacji celów Fundacji.

 • 21
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając informację
  o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielenia wyjaśnienia.
 7. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustalają, zmieniają
  i zatwierdzają Fundatorzy.

 

 • 22

Sposób reprezentacji:

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa Prezes lub Vice Prezes.

KOMISJA REWIZYJNA

 • 23
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.
 2. Komisja Rewizyjna jest powołana przez Fundatorów, a w przypadku ich likwidacji – przez ustępującą Komisję Rewizyjną, a jeśli to jest niemożliwe to przez Fundatorów.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przynajmniej dwie osoby, Fundatorzy wybierają Członka Komisji Rewizyjnej, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i kieruje jej pracami.
 4. Fundatorzy mają prawo powoływania i odwoływania Członków Komisji Rewizyjnej w każdym czasie.
 5. Komisja Rewizyjna Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji,
  w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 7. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 8. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 9. śmierci członka.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej i przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji, może nastąpić
  w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem
  w Zarządzie.
 12. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 13. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 14. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 15. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 16. Członkowie Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczący, powoływani są na okres 5 lat.

 


 • 24

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
 2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności;
 3. ocena pracy Zarządu;
 4. udzielanie absolutorium zarządowi;
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego bezczynności;
 6. wnioskowanie o zwołanie Posiedzenia Zarządu;

 • 25

 1. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
 3. Regulamin Komisji Rewizyjnej ustala, zmienia i zatwierdzają Fundatorzy.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. Każdy z członków zwyczajnych Komisji Rewizyjnej dysponuje jednym głosem, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Komisji w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednią państwową ustawą.
 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 7. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU
§26

 1. Zmiana Statutu, w tym także konkretyzacji oraz rozszerzenia lub wyłączenia celów Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Zarządu w porozumieniu
  z Fundatorami.
 2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmują w drodze uchwały Fundatorzy.


ROZDIZAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§27
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

 • 28
  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 1. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, jednogłośnie, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 • 29
  1. Fundatorzy podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Fundacji.
 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Krakowie.

Statut został przyjęty dnia 16.10.2014 r.

Podpis fundatorów:

Karol Habrzyk                    Tadeusz Habrzyk